Voorwaarden voor gebruik

Algemene voorwaarden huur Vakantieappartement Up Willingen-Schwalefeld

Algemene voorwaarden van Vakantieappartement Up Vakantieappartement – Harm Franssen, Upland Str. 16-D-34508 Willingen/Schwalefeld; Datum: Juni 2021 De algemene voorwaarden (vanaf 06/2021) zijn onderdeel van de reserveringsbevestiging en voldoen aan de voorwaarden van het Duitse huurrecht (BGM) en stemmen in grote lijnen overeen met de aanbevelingen van de Duitse beroepsvereniging voor Hotel en Restaurant (DEHOGA) Reservering: met een mondelinge, telefonische of schriftelijke (inclusief e-mail) reservatie heeft u met de verhuurder een juridisch bindende intentieverklaring voor een huurcontract afgesloten. Deze is bindend voor beide partijen, zodra de accommodatie is besteld en de eigenaar de reservering schriftelijk of per e-mail heeft toegezegd. De door de huurder overgemaakte aanbetaling geldt als een handtekening voor het aanvaarden van deze algemene voorwaarden. In het geval dat de aanbetaling door een medereiziger of derde overgemaakt wordt, dan is daardoor ook deze hoofdelijk medeaansprakelijk voor de gehele door het contract ontstane verplichtingen. De huurder heeft de plicht deze derden hiervan op de hoogte te stellen. Overlappende reserveringen: Tussen de verschillende online portalen / software systemen kunnen om technische redenen vertragingen tot 24 uur in het geautomatiseerd actualiseren van gegevens optreden. Indien door deze omstandigheden dubbele reserveringen ontstaan, krijgt degene die als eerst gereserveerd heeft (tijdstempel) het object toegekend. Daarom is een reservering over het Internet pas bindend, nadat naast de bevestiging door het Internetportaal, een tweede bevestiging van het agentschap óf de verhuurder per e-mail heeft plaats gevonden. Reservering van object typen: Bij sommige verhuurders kan men alleen een object van een bepaald type in het betreffende huis / vakantieappartementencomplex met bepaalde kenmerken (zoals bv. aantal slaapkamers, sterren, toegankelijkheid, niet roken, balkon) huren. De gast kan in dit geval geen aanspraak maken op één concreet object, maar alleen op een object van het gereserveerde type. Bijkomstige kenmerken, ligging in het huis en oppervlaktematen kunnen bij objecten van hetzelfde type iets afwijken. Contractanten: Een contract komt alleen tot stand tussen de op de reservering genoemde eigenaar (verhuurder) en de huurder. Rechtsgrondslag zijn de bepalingen van het Duitse huurrecht (BGB, Duits Burgerlijk Wetboek), evenals de voorwaarden van de Duitse beroepsvereniging voor Hotel en Restaurant (DEHOGA). Over het algemeen geldt het reisrecht (DE: Reiserecht) niet. Verplichtingen van de aanbieder: Het afsluiten van de gastenverblijfovereenkomst (huurcontract) verplicht beide partijen tot het vervullen van de in het contract overeengekomen afspraken en kan niet eenzijdig zonder toestemming van de andere contractanten opgeheven worden. De verhuurder is verplicht bij het niet ter beschikking stellen van de accommodatie de huurder aantoonbare schade te vergoeden. Uitgesloten hiervan zijn gevallen veroorzaakt door overmacht, zoals natuurrampen, waterschade en dergelijke. Zulke omstandigheden ontheffen de verhuurder van verplichtingen, waarbij de verhuurder zich naar eer en geweten moeite heeft te geven, om voor een vervangende accommodatie te zorgen. Indien er per ongeluk een dubbele reservering bij de verhuurder / het agentschap heeft plaatsgevonden, krijgt de huurder die als eerste gereserveerd heeft of als eerste aangekomen is, de accommodatie toegewezen. Annulering door de huurder: De huurder is verplicht bij het niet-gebruiken van de contractueel overeengekomen diensten de overeengekomen prijs in overeenstemming met §537 BGB te betalen. De door de verhuurder uitgespaarde kosten worden hierop in mindering gebracht. Deze uitgespaarde kosten bedragen in overeenstemming met het internationale Hotelreglement meestal 10%. Voor de totstandkoming is het wettelijk irrelevant om welke redenen de gereserveerde accommodatie niet gebruikt wordt en op welk moment de reservering door de huurder ongedaan werd gemaakt. Verklaring: aangezien het niet mogelijk is het contract eenzijdig te verbreken, is het juridisch gezien irrelevant wanneer het opzeggen plaats vond. Pas na afloop van de geannuleerde boekingsperiode worden de gemaakte annuleringskosten met aftrek van de besparingen / inkomsten door vervolg verhuur in rekening gesteld. Tot dat moment worden alle reeds betaalde bedragen behouden. Hoe dan ook worden 50 € aan annuleringskosten in rekening gebracht. We raden onze gasten dan ook aan in ieder geval een annuleringsverzekering af te sluiten, bijvoorbeeld bij de Europese reisverzekering (ERV): http://www.europeesche.nl of ANWB http://www.anwb.nl/verzekeringen/annuleringsverzekering Betalingsvoorwaarden: Alle betalingen vinden, in zo ver niet anders overeengekomen, plaats per bank overschrijving. Een aanbetaling van 25% is binnen een week na de reserveringsbevestiging te voldoen. De rest van de betaling dient minstens 14 dagen voor de datum van aankomst te worden voldaan. Bij reserveringen op korte termijn (minder dan 28 dagen voor de datum van aankomst) moet het volledige bedrag in één keer worden overgemaakt. Indien de overeengekomen betalingen, ondanks een aanmaning met betalingstermijn, niet worden overgemaakt, staat de verhuurder in het recht om het contract zonder voorafgaande kennisgeving direct te annuleren. Schadeclaims door de verhuurder zoals beschreven in punt 5c blijven daardoor onaangetast. Borg: Samen met de betaling van de huurprijs (indien niet anders is overeengekomen) met de resterende betaling 14 dagen voor aankomst, is normalerwijze een borgsom ter hoogte van 150 € te betalen. Deze wordt bij het in goede toestand achter laten van de accommodatie, binnen 10 werkdagen na vertrek teruggestort. De toestand van accommodatie, zoals die door de huurder is achtergelaten, wordt door de schoonmaakdienst, meestal direct na uw vertrek, gecontroleerd. Eventuele beschadigingen / verontreinigingen worden eventueel met een foto gedocumenteerd. Indien de huurder of diens medereizigers een beschadiging of een buitengewone verontreiniging hebben veroorzaakt, dient dit onmiddellijk aan de verhuurder te worden gemeld. Dit maakt het oplossen van de situatie voor alle betrokkenen gemakkelijker en voorkomt eventuele latere problemen. Aankomst / vertrek en gehuurde object: De aankomst- en vertrektijden worden normalerwijze in de reservering vermeld. In geval van latere aankomst gelieve altijd van te voren met de verhuurder / het agentschap contact op te nemen. Indien in de reservering geen aankomst en vertrektijden genoemd worden, dan is de aankomst van 16 tot 20 uur en het vertrek tot 11 uur. Bij aankomst dient de huurder zich ervan te overtuigen dat de accommodatie zich in een goede toestand bevindt. Schade, defecten en onzuiverheden moeten direct bij de verhuurder gemeld worden en eventueel door middel van een foto (met mobieltelefoon) worden vastgelegd. Belangrijke aanvullende contactgegevens bevinden zich in de informatiemap in het object. Rust en de huisregels dienen door de huurder ten allen tijde te worden nageleefd! De huurder dient bij vertrek het appartement bezemschoon achter te laten. De keuken moet opgeruimd zijn en zich in dezelfde toestand bevinden als bij aankomst. Het bestek, servies, pannen en dergelijke zijn schoon en liggen in de lade en kast zoals bij aankomst. Afval is uit het appartement verwijderd en gescheiden in de desbetreffende afval containers buiten gedaan. De oven en de koelkast zijn leeg en kruimelvrij. De eindschoonmaak, die door de schoonmaakdienst wordt verricht, bestaat uit het schoonmaken van de badkamer, vegen / stofzuigen en wissen van de vloer, afstoffen van de meubels, ramen wassen en het vegen van het terras, wissen van de keukenvloer, kasten en meubilair. Het opruimen van de keuken hoort niet bij de eindschoonmaak! Bij overmatige vervuiling worden u extra schoonmaakkosten in rekening gebracht! Roken is hier ten strengste verboden en alleen toegestaan op het balkon / terras met gesloten deur of voor de huisingang. Roken zonder toestemming leidt tot onmiddellijke beëindiging van de huurovereenkomst! In het geval dat de schoonmaakdienst na uw vertrek de geur van sigarettenrook in een niet-rokers accommodatie waarneemt en deze eventueel ook in gordijnen, gestoffeerde meubels, bedden en andere voorwerpen in het object getrokken is, leidt dit mogelijkerwes tot een complete speciale reiniging, die meerdere honderd euro kosten kan. Deze kosten worden de huurder in rekening gebracht. In ieder geval vervalt de borg indien de geur van sigarettenrook in een niet-rokers accommodatie waargenomen wordt. We verzoeken rokers in dit opzicht ernstig hiermee rekening te houden – bij voorbaat dank! Huisdieren zijn in de accommodatie zijn op aanvraag tegen meerprijs toegestaan. Inbreuk op dit voorschrift leidt tot onmiddellijke beëindiging van de huurovereenkomst! In die gevallen waarbij het de huurder in bepaalde objecten is toegestaan huisdieren / honden mee te brengen, heeft de verhuurder het recht om extra schoonmaakkosten in rekening te brengen, indien de accommodatie sterk met haren vervuild is, het sterk ruikt of andere door dieren veroorzaakte vervuiling aangetroffen wordt. Voor door huisdieren veroorzaakte schade, geldt punt 7. Personen aantal: Het is niet toegestaan met meer dan de in de reservering vermelde personen in de accommodatie te verblijven. Overtreding van dit voorschrift leidt tot onmiddellijke beëindiging van de huurovereenkomst. Verstoring van de rust en onmiddellijke beëindiging van de huurovereenkomst: Dit voorschrift heeft vooral betrekking op Willingen, kan echter ook door andere verhuurders worden toegepast! Willingen is, in het bijzonder op de Zaterdag, om zijn gezelligheid bekend. Luide muziek, feestjes en soortgelijke vieringen zijn zowel op het balkon als in de accommodatie echter niet toegestaan! Schending van dit gebod leidt tot onmiddellijke beëindiging van huurovereenkomst zonder opzegtermijn. De huurder is in dit opzicht ook verantwoordelijk voor zijn medereizigers. Omdat er in Willingen geen politiebureau is, wordt bij klachten gewoonlijk als eerste de plaatselijke private beveiligingsdienst (zwarte sheriffs) opgeroepen (ook wanneer de klacht bij de politie binnenkomt). In het geval dat het om een terechte en zwaarwegende klacht gaat, leidt dit mogelijkerwes tot onmiddellijke opzegging van de huurovereenkomst. De politie en de private beveiligingsdienst hebben in dit geval de bevoegdheid namens de verhuurder / agentschap / gebouwbeheer, het huisrecht tegenover de gast uit te oefenen en de onmiddellijke opzegging uit te spreken en voor ontruiming te zorgen. Ook de buren / vaste bewoners van het huis / gebouw zijn berechtigd, nadat op een eerste waarschuwing niet is ingegaan, het huisrecht uit te oefenen in naam van de verhuurder / agentschap en een onmiddellijke opzegging uit te spreken – en voor ontruiming te zorgen, eventueel met hulp van de politie, gemeentelijke afdeling Openbare orde en veiligheid en private veiligheidsdienst. De inzet van de private beveiligingsdienst geschiedt op kosten van de gast en kost 100 tot 200 €. Deze regeling is in Willingen gangbaar en in overeenkomst met officiële regelgevende instanties legitiem. Met het ondertekenen van deze huurovereenkomst, aanvaardt de gast de algemene voorwaarden en verklaart uitdrukkelijk met deze maatregelingen in te stemmen. Bouw uw feestje dus in de daarvoor passende Horecagelegenheden en niet in de accomodatie!!! We danken u voor uw begrip! Toegang tot het Internet: Indien de huurder een aanbod aanneemt om gebruik te maken van het Internet, wlan, hotspot en dergelijke, heeft de verhuurder geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de functionaliteit en de beveiliging van gegevens. In landelijk gelegen gebieden zijn de datalijnen vaak slechts van mindere kwaliteit. Activiteiten met een hoog data volume, zoals het online kijken van films, online spelen, en dergelijke, dienen te worden nagelaten om daardoor geen eventuele last voor de andere gebruikers in hetzelfde huis / gebouw te veroorzaken. Enkel en alleen de huurder is verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle diens activiteit in het Internet, ook die van medereizigers en kinderen. De huurder overneemt alle aanspraken van derden aan de verhuurder, die mogelijk door de activiteiten van de huurder tegen de verhuurder gericht worden en is in deze zin volkomen verhaalbaar. Illegale activiteiten en downloads zijn verboden. Misbruik wordt strafrechtelijk vervolgd. Gratis gebruik van spel en sport apparatuur: Voor zover bij de accommodatie kosteloos spel en sport apparatuur ter beschikking wordt gesteld (slee's, speeltuin, trampoline en schommels, dan is het gebruik daarvan volkomen en geheel op eigen risico van de huurder en diens medereizigers. In het bijzonder dient de huurder daarbij op diens kinderen te letten en draagt daarvoor de verantwoordelijkheid. De huurder is verplicht zelf vóór het in gebruik nemen van de apparatuur te controleren of deze goed functioneert en veilig is. Alleen dan mag de apparatuur gebruikt worden. Eventuele storingen en gebreken moeten omgaand bij de verhuurder gemeld worden. De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongelukken. In geen geval kan de huurder de verhuurder een vordering opleggen tot schadevergoeding wegens materiële schade en persoonlijk letsel ten gevolge van storingen aan de apparatuur of het niet functioneren van de apparatuur. Sneeuwvrij maken in de winter: als door omstandigheden de verhuurder geen sneeuw de stoepen, parkplaatsen en toegangswegen opruimt door een property management oa., de huurder heeft de wettelijke verplichting om sneeuw te ruimen voor de duur van zijn verblijf en is aansprakelijk voor ongevallen veroorzaakt door onvoldoende sneeuwruimen. Voor meer informatie over sneeuwruimen, verwijzen wij u naar de "Leaflet voor aankomst / vertrek" die aan elk vakantiehuis is bevestigd. De eigenaar niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor uitzetting en ongelukken, als huurovereenkomst volgens het recht om het appartement te huren in overeenstemming met BGB. Hier wordt nadrukkelijk vermeld dat de huurder(s) zichzelf eventueel moeten ontruimen in geval van aanhoudende hevige sneeuwval. Verwerking van persoonsgegevens: we verwerken uw gegevens naar richtlijnen van de Duitse wet op de privacybescherming. Voor het bewijs van inschrijving, controles en tests, als wel voor eventuele toekomstige reserveringen slaan we uw gegevens intern op. In geen geval worden deze gegevens aan derden doorgegeven, voor zover het doorgeven van de gegevens niet noodzakelijk is in directe relatie tot de reservering (bv. Toeristenbelasting / bewijs van aanmelding / MeineCardPlus). De huurder stemt erin toe af en toe tot zelden informatie over vernieuwingen bij Vakantieappartement Up te ontvangen (geen regelmatige nieuwsbrief / mailing). Salvatorische clausule / Slotbepalingen: Als sommige punten van de algemene voorwaarden nietig of niet rechtsgeldig worden door veranderingen in de wetgeving, zo blijven de voorwaarden toch als geheel geldig in alle andere punten. De ongeldige punten dienen zo te worden uitgelegd dat zij voldoen aan de geldende wetgeving. Hetzelfde geldt, wanneer blijken zou, dat het contract een regelingsleemte bevat. Rechtsgebied: Van toepassing zijn de wettelijke rechtsgebieden volgens het Duitse recht. In het geval dat woonplaats van de verhuurder of huurder in het buitenland is, geldt voor beide partijen het rechtsgebied van het agentschap (Korbach/Hessen), tenzij wettelijk dwingend anders geregeld.